Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Nadzór nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe, placówki pracy pozaszkolnej oraz ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie:

  • dostosowania i oznakowania mebli przedszkolnych i szkolnych do wzrostu dzieci,
  • higienicznej oceny rozkładów zajęć w szkołach,
  • przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
  • przechowywania i dystrybucji substancji i preparatów chemicznych,
  • nadzór nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach,
  • Ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w zakładach dla dzieci i młodzieży.