Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

  1. Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  2. Uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć mogących znacząco/potencjalnie oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  3. Zajmowanie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  4. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
  5. Przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w trakcie budowy oraz uczestniczenie w dopuszczeniu ich do użytkowania.