Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Informacje dla inwestora

1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej - należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej budowlanej/przebudowy/zmiany sposobu użytkowania obiektu/lokalu,
- projekt budowlany/przebudowy/zmiany sposobu użytkowania obiektu/lokalu.

2. W przypadku złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli w związku z dopuszczeniem do użytkowania obiektu/przebudową/zmianą sposobu użytkowania obiektu/lokalu, należy podczas kontroli udostępnić następujące dokumenty:


- projekt budowlany/przebudowy/zmiany sposobu użytkowania obiektu/lokalu uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej lub rzeczoznawcę ds. sanitarno–higienicznych,
- pozwolenie na budowę/przebudowę/zmianę sposobu użytkowania obiektu/lokalu lub inny dokument wydany przez organ administracji architektoniczno–budowlanej,
- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy (w przypadku pozwolenia na budowę),
- pomiary skuteczności wentylacji,
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania użyte do prac budowlanych materiały (atesty, aprobaty techniczne),
- zgody na odstępstwa wymagane prawem (w zależności od potrzeb):

 

3. Postępowanie inwestora przed złożeniem wniosku o przeprowadzenie kontroli w związku z dopuszczeniem do użytkowania obiektu/przebudową/zmianą sposobu użytkowania obiektu/lokalu:
- uzyskanie dokumentacji projektowej dla budowy/przebudowy/zmiany sposobu użytkowania obiektu/lokalu,
- uzyskanie uzgodnienia ww. dokumentacji pod względem warunków  higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej lub rzeczoznawcę ds. sanitarno – higienicznych,
- uzyskanie pozwolenia na budowę/przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu/lokalu wydane przez organ administracji architektoniczno – budowlanej,
- wykonanie obiektu/lokalu zgodnie z przepisami prawnymi, wydanymi pozwoleniami,
- po wykonaniu ww. prac inwestor zgłasza obiekt/lokal do odbioru do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.