Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Zadania Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  1. Bieżący nadzór sanitarny nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego;
  2. Nadzór nad jakością zdrowotną żywności;
  3. Bieżący nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu   przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z  żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
  4. Zatwierdzanie i rejestrowanie zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  5. Prowadzenie  wymaganych rejestrów i ewidencji;
  6. Działania w zakresie systemu RASFF;
  7. Pobór próbek żywności zgodnie z „Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS”;
  8. Działania w ramach systemu RAPEX, w zakresie kosmetyków;
  9. Rozpatrywanie interwencji w sprawie jakości zdrowotnej środków spożywczych lub nieprawidłowości w procesie produkcji i obrotu żywnością;
  10. Współpraca z innymi jednostkami inspekcyjnymi w ramach zawartych porozumień.