Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

RODO

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dąbrowskiego 9a.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email:

psse.dabrowagornicza@pis.gov.pl, za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres: 42-500 Będzin ul. Kościuszki 58.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@pssedg.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

PSSE przetwarza dane na mocy przepisów prawa stojących na straży ochrony zdrowia publicznego. Pani / Pana dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową - zatem podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest art. 6  ust.1  lit. a ,  b,  c, e  rozporządzenia RODO.

Podstawowe cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to:

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH WYNIKA W SZCZEGÓLNOŚCI Z:

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych

 ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: na wniosek sądu, Policji). Jako jednostka podlegamy Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i wykonujemy działania których głównym celem jest sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia, w związku z powyższym współpraca z w/w podmiotami jest nierozłączna.

Ponadto jeżeli Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku/petycji Pani / Pana dane zostaną udostępnione do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.

PSSE nie udostępnia i nie ujawnia danych osobowych inaczej niż na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji zadań/usług. Dlatego mogą one mogą być przekazane/ujawnione wyłącznie następującym kategoriom podmiotów:

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Nie dotyczy

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przechowywane są zgodnie z kategorię archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt, obowiązującym na podstawie zarządzenia Dyrektora PSSE lub zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie

przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskiwane są od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi, sprawne załatwienie sprawy. W przypadku realizacji niektórych zadań, np. badań laboratoryjnych, podanie danych jest warunkiem wykonania umowy/zlecenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem załatwienia spraw wnoszonych do/zlecanych PSSE.