Realizacja projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 marca 2018

 

Realizację projektu rozpoczęto od przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zachowując zasady konkurencyjności.

Pierwszym postępowaniem jakie zostało przeprowadzone jest postępowanie w trybie zapytania ofertowego pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BĘDZINIE
ul. KOŚCIUSZKI 58, 42-500 BĘDZIN”.

Kod według słownika CPV – 79111000-5  -  Usługi w zakresie doradztwa prawnego.

Do udziału w postępowaniu zaproszono 5 Wykonawców wysyłając e-mailem Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia,  załącznikami i projektem umowy.
Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.
2 oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu, 1 oferta została odrzucona z powodu  nie  spełnienia warunku   doświadczenia zawodowego w zakresie uczestnictwa w postępowaniach, o udzielenie zamówień publicznych z udziałem środków unijnych.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła kancelaria prawna VIRIBUS UNITIS Doradztwo Prawne i Gospodarcze z siedzibą w Gliwicach ul. Wrocławska 10, 44-100 Gliwice .
Cena oferty brutto: 6 765,00zł.
Umowę z Wykonawcą podpisano 30.03.2017r.

Drugie postępowanie w trybie Zapytania ofertowego przeprowadzono na ŚWIADCZENIE USŁUG KOORDYNATORA PROJEKTU PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BĘDZINIE ul. KOŚCIUSZKI 58, 42-500 BĘDZIN”.

CPV: 79111000-5  -  usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych.

Zachowując zasadę konkurencyjności Zapytanie ofertowe z załącznikami i projektem umowy umieszczono na stronie www.pssedg.pl oraz w bazie konkurencyjności.
Dwukrotnie unieważniano postępowanie, w pierwszym przypadku  z powodu błędu formalnego w zapytaniu ofertowym tj.  postawiono Wykonawcom, w zakresie spełnienia warunków bardzo rygorystyczne wymogi które uniemożliwiły złożenie oferty.
W drugim przypadku, postępowanie unieważniono ponieważ nie złożono do postępowania dwóch ważnych  ofert.
Postępowanie ogłoszono po raz trzeci i wyłoniono wykonawcę. Oferta Wykonawcy spełniła wszystkie wymagania postawione w Zapytaniu ofertowym, cena oferty nie przekroczyła kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Cena brutto oferty firmy Grupa GUMUŁKA EUROEDUKACJA Sp.z.o.o.  ul. J. Matejki 4, 40-077 Katowice wynosi: 59 999,40zł.
Umowę z Wykonawcą podpisano 05.05.2017 r.


 

Kontynuując realizację projektu przeprowadzono kolejne dwa  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zachowując zasady konkurencyjności.
Trzecim  postępowaniem jakie zostało przeprowadzone jest postępowanie w trybie zapytania ofertowego pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin”.

Kod według słownika CPV – 71.22.00.00-6 - usługi projektowania architektonicznego
                                              71.32.00.00-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
                                              71.24.80.00-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją

Zachowując zasadę konkurencyjności, Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i projektem umowy umieszczono na stronie www.pssedg.pl
Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 19.06.2017 r. wpłynęła 1 oferta spełniająca wszystkie wymagania postawione w Zapytaniu ofertowym, cena oferty nie przekroczyła kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Wyłoniony Wykonawca, firma MMBP PROJEKTY I REALIZACJE Michał Strączek,  ul. Mikołaja Reja 11/2U, 31-215 Kraków zaoferował  kwotę na realizację przedmiotu zamówienia w wysokości: 48 941,86 zł. brutto.

Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 11.09.2017r. po dwukrotnym wydłużeniu terminu związania ofertą na wniosek Wykonawcy.

Kolejne postępowanie jakie zostało przeprowadzone w celu kontynuacji realizacji projektu, to postępowanie pn.
Świadczenie usługi inspektora nadzoru w związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58”.

Kod według słownika CPV – 71520000-9  - usługi nadzoru budowlanego

Zachowując zasadę konkurencyjności, Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i projektem umowy umieszczono na stronie www.pssedg.pl
Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 21.06.2017 r. wpłynęła 1 oferta spełniająca wszystkie wymagania postawione w Zapytaniu ofertowym, cena oferty nie przekroczyła kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Wyłoniony Wykonawca,  FIRMA INŻYNIERSKA Arkadiusz Góra ul. Forteczna 35/24, 32-086 Węgrzce  zaoferował  kwotę na realizację przedmiotu zamówienia w wysokości: 34 440,00 zł. brutto.

Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 13.09.2017 r. po dwukrotnym wydłużeniu terminu związania ofertą na wniosek Wykonawcy.

W dniu 11.09.2017r. zaproszono 4 firmy do złożenia oferty do postępowania pn.
Wykonanie materiałów promocyjnych dla  projektu pn.:„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin”.
Wraz z zaproszeniem przesłano  Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i projektem umowy.
Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 19.09.2017 r. wpłynęła jedna ważna oferta. Postępowanie unieważniono ponieważ do wyznaczonego terminu składania ofert, nie wpłynęły co najmniej 2 ważne oferty.

Postępowanie pn.
Wykonanie materiałów promocyjnych dla  projektu pn.:„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin”  
ogłoszono ponownie w dniu 19.09.2017r. zachowując zasadę konkurencyjności. Zapytanie ofertowe z załącznikami i projektem umowy umieszczono na stronie www.pssedg.pl
Wybór najkorzystniejszej umowy nastąpi w dniu 27.09.2017 r. o godz. 10:00

 


Po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą na realizację  usługi pn.
Wykonanie materiałów promocyjnych dla  projektu pn.:„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin”  
przystąpiono do promowania projektu poprzez  wykonanie   plakatu reklamowego następującej treści:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020 pod nazwą:
„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin”.

Celem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku pozwalająca na
zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego, w tym zmniejszenie emisyjności gazów
co wpłynie na stan jakości powietrza w kraju oraz obniżenie energochłonności, jak również
 zwiększenie wytwarzania energii  ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość projektu: 861 690,00 PLN
 
Wysokość dofinansowania projektu z funduszy  Europejskich wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, co stanowi kwotę: 732 436,50 PLN.

Logo:     FE , NFOŚiGW, UE   - układ znaków
www.mapadotacji.gov.pl

Plakat umieszczono w miejscu widocznym dla wszystkich petentów i pracowników, tj. na wprost głównego wejścia do budynku.

Ponadto, wykonano  metalową tablicę informacyjną  z dwoma słupkami umożliwiającymi  ich mocowanie w gruncie. Tablica jest pokryta folią która zabezpiecza ją przed działaniem czynników zewnętrznych aby jej trwałość w niezmiennym stanie utrzymała się co najmniej przez okres 5 lat.

Na tablicy umieszczono następujące informacje:

Logo:     FE , NFOŚiGW, UE  - układ znaków  


Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin”.

Cel projektu:   kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności
publicznej pozwalająca na zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego,
w tym zmniejszenie emisyjności gazów co wpłynie na stan jakości powietrza w kraju oraz
 obniżenie energochłonności, jak również zwiększenie wytwarzania energii  
ze źródeł odnawialnych.

Beneficjent: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Całkowita wartość projektu: 861 690,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 732 436,50 PLN.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
PROGRANU OPERACYJNEGO  INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020

Tablica zostanie umieszczona w miejscu widocznym przed budynkiem Stacji w Będzinie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w którym zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych.
 


W związku z przystąpieniem do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  dla  projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin”  wypełniliśmy warunek zawarty w decyzji  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 07.04.2017r. nr WPN.6401.229.2017.MS pozwalający na rozpoczęcie prac na elewacji budynku po 1 marca 2018r.

26.02.2018r. zamknęliśmy wszystkie miejsca mogące służyć jako potencjalne siedliska lęgowe oraz miejsca, które mogą stanowić zagrożenia dla ptaków. Prace te wykonaliśmy pod nadzorem ornitologicznym.
Z wykonanych czynności Ornitolog sporządził notatkę służbową wraz z dokumentacją fotograficzną.

Na każdym etapie prowadzenia prac na elewacji budynku będzie prowadzony nadzór ornitologiczny, w zakresie:
a)    nadzoru nad dopuszczeniem do montażu budek lęgowych wykonanych zgodnie z wytycznymi Decyzji RDOŚ,
b)    kontroli zasiedlania zamontowanych budek lęgowych dla ptaków i na tej podstawie wydawanie pisemnego zezwolenia lub zakazu wykonywania robót budowlanych w obrębie budek,
c)    prowadzenia dokumentacji z wykonywanych czynności w ramach nadzoru ornitologicznego na każdym etapie robót wraz z dokumentacją fotograficzną,
d)    przygotowania sprawozdania z wykonanych czynności według wytycznych Decyzji RDOŚ, po zakończeniu robót budowlanych.

Dla udokumentowania wykonanych czynności załączmy notatkę i dokumentację fotograficzną z zamknięcia miejsc na elewacji budynku.

Notatka