Fitness i Siłownia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2017

W okresie od marca do maja 2017 roku przeprowadzono kontrole sanitarne obiektów typu fitness i siłownia będących w ewidencji obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

Kontrole te objęły swym zakresem:

 1. bieżący stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń,
 2. zapewnienie bieżącej wody ciepłej i zimnej,
 3. przestrzeganie obowiązków nałożonych ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2017 poz.957).

Skontrolowano 13 z 16 obiektów z tej grupy, będących w ewidencji.

W trakcie kontroli ustalono, iż we wszystkich przypadkach:

 • stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń obiektów, w tym sal ćwiczeń, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla klientów, pomieszczeń natrysków, przebieralni nie budził zastrzeżeń;
 • właściciele obiektów zapewniali środki higieny dla klientów przy umywalkach (mydło w płynie, ręczniki jednorazowe lub suszarki) oraz papier toaletowy w kabinach ustępowych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
 • w obiektach zapewniony był dostęp do wody bieżącej ciepłej i zimnej (umywalki, natryski),
 • w obiektach tych obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, a w widocznych miejscach umieszczone są oznaczenia graficzne i słowne informujące o ww. zakazie palenia.

 Ze względu na uchylenie podstawy prawnej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. Nr 31 poz.273) od dnia 01.01.2012 r. brak jest szczegółowych wymagań jakie muszą spełniać zakłady odnowy biologicznej czyli zakładów świadczących usługi w zakresie regeneracji ciała m.in. poprzez ćwiczenia fizyczne. Wobec powyższego faktuorgany Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie posiadają narzędzi prawnych do egzekwowania od właścicieli istniejących obiektów zapewnienia szczegółowych warunków świadczenia tego typu usług, w tym: dostosowania wyposażenia pomieszczeń do ilości osób korzystających (ilość natrysków, umywalek, ustępów, szatni dla klientów), dostosowania wentylacji do ilości osób korzystających.

Nie wszystkie zagadnienia dotyczące obiektów świadczących usługi w zakresie regeneracji ciała poprzez ćwiczenia fizyczne leżą w kompetencjach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Niewystarczająca lub niesprawna wentylacja, niewłaściwy stan techniczny obiektu

Zgodnie z art.81 ust.1 pkt.1 lit b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 2016 poz.290 z późn.zm./ nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych przy utrzymywaniu obiektów budowlanych stanowi podstawowy obowiązek organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.1 lit c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 2016 poz.290 z późn.zm./ obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Organem nadzoru budowlanego:

 • dla powiatu będzińskiego – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Będzinie,
 • dla miasta Dąbrowa Górnicza - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej.

Uszkodzony sprzęt do ćwiczeń

Obecnie brak jest organu, który swoimi kompetencjami objąłby bieżącą kontrolę urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń w siłowniach czy obiektach typu fitness.

Pamiętać należy, iż uczestnictwo w zajęciach w tego typu obiektach odbywają się za odpłatnością (jednorazową lub poprzez karnet okresowy).Wobec czego, ze względu na charakter cywilnoprawny zagadnienia, w przypadku niezadowolenia z zajęć,  czy użytkowanego sprzętu możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej, złożenie reklamacji, a następnie skorzystanie z pomocy rzecznika konsumentów (Powiatowy Rzecznik Konsumentów Będzin ul. Krasickiego 17; Miejski Rzecznik Konsumentów Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21) lub organów Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego polubownego rozstrzygania sporów (Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Katowice ul. Brata Alberta 4).

Data aktualizacji: 05.06.2017 r.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo pis

  logo pis