INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO OBIEKTÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO – REKREACYJNEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.07.2020 r., informuje o wymogach bezpieczeństwa sanitarnego dla obiektów małej infrastruktury (siłowni plenerowych, skateparków, parków linowych, street workout parków).

Zgodnie z art. 3, pkt 4 ppkt c ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) poprzez obiekty małej architektury rozumie się niewielkie obiekty, a w szczególności użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. W myśl art. 29 ust. 1, pkt 22 cytowanej wyżej ustawy budowa obiektów małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę. Natomiast budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych wymaga, zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej – zgodnie z art. 30 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.)

Obowiązkiem właściciela (zarządcy, administratora) jest utrzymanie czystości i porządku obiektu. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010, z późn. zm.) w art. 5 ust. 1 przewiduje, że właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić utrzymanie czystości i porządku, m.in. poprzez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także zabezpieczać przed dewastacją poprzez ich ogrodzenie i utrzymywanie tego ogrodzenia w należytym stanie technicznym Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 tej ustawy za właściciela nieruchomości uznaje się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Niewykonywanie wyżej wskazanych obowiązków jest zagrożone karą grzywny do 1 500 zł lub nagany - zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń.

Na terenie obiektu należy umieścić tablicę informacyjną z regulaminem korzystania określającym zasady użytkowania ze znajdujących się na nim urządzeń oraz zawierający dane identyfikujące zarządcę i numery telefonów alarmowych, telefonem do pogotowia ratunkowego oraz do administratora placu.

      Mając na uwadze wymogi dotyczące bezpieczeństwa przedmiotowych obiektów, zastosowanie znajduje również § 40 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) mówiący o lokalizacji przedmiotowych obiektów.

Niezbędny jest stały nadzór nad miejscem zabaw i zapewnienie regularnych kontroli oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzić trzy rodzaje kontroli obiektów których częstotliwość uzależniona jest głównie  od obciążenia obiektu. Wykonując je administratorzy realizują swoje podstawowe obowiązki wobec użytkowników

•        regularna kontrola przez oględziny (co 1 do 7 dni)

•        kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy)

•        coroczna kontrola podstawowa

•       obowiązkowa kontrola urządzeń wynika z przepisów prawa budowlanego i powinna być przeprowadzana raz na pięć lat  przez osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Kontrole okresowe w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i estetycznego oraz przydatności do użytkowania placu zabaw i rekreacyjnego mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Właściciel, zarządca lub użytkownik placu zabaw, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw wynikające z umów, są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia i braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

W celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka związanego z korzystaniem z obiektu, należy niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach właściciela lub zarządcę terenu – spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę, dozorcę lub administratora budynku i egzekwować wypełnienie tego obowiązku. Jeśli tą drogą nie uda się rozwiązać problemu, należy skontaktować się z organami nadzoru budowlanego, mającymi siedziby w każdym mieście powiatowym.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo pis

    logo pis