Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynności odbiorowych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2019

Przypadek 1 – nowy obiekt, do którego doprowadzone jest nowe przyłącze wodociągowe, obiekt po długim przestoju (kilka  miesięcy), obiekt z ingeręcją w instalację wodociągową, posiadający własne ujęcie wody.

Fizykochemia

Barwa

Mętność

Przewodność elektryczna

Stężenie jonów wodoru (pH)

Zapach

Smak

Jon amonowy (azot amonowy)

Mangan

Żelazo

Mikrobiologia

Escherichia coli (E. coli)

Paciorkowce kałowe (enterokoki)

Bakterie grupy coli

Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) *)

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC

Przypadek 2 – obiekt adaptowany, obiekt w którym dokonuje się zmiany sposobu użytkowania z niewielką ingerencją w instalację wodociągową (np. wymiana baterii, doinstalowanie umywalki) niezwiązany z produkcją lub obrotem żywnością, obiekt funkcjonujący, bez ingerencji w instalację wodociągową związany z produkcją lub obrotem żywnością.

Mikrobiologia

Escherichia coli (E. coli)

Bakterie grupy coli

Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) *)

Paciorkowce kałowe (enterokoki)

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC

 

*)   Niezbędne jedynie wtedy, gdy woda pochodzi z wód powierzchniowych lub mieszanych

 

Badaniom podlega woda wodociągowa przeznaczona do spożycia przy ludzi.

Próbki wody do badań laboratoryjnych powinny być pobrane przez uprawnionego próbkobiorcę  przeszkolonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), posiadającego certyfikat lub przez uprawnionego przedstawiciela PIS.

Lokalizacja punktów pobrania próbek wody powinna być dobrana z uwzględnieniem przebiegu instalacji wodociągowej i rodzaju planowanej działalności gospodarczej.

W myśl art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm) badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez organy PIS.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie ikona

    ikona